Посада: завідувач відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур (ІЛК) Національної академії аграрних наук (НААН) України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. З 2004 року і по теперішній час – співробітник Інституту луб’яних культур. В різний час працював на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника відділів механізації збирання та технології переробки та механізації збирання, а з 2011 року у відділі наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій. За час роботи у інженерних відділах став співавтором 6 патентів на винаходи та співавтором більше 30 наукових статей по збиранню та переробці луб’яних культур. У березні 2011 року Примаков О.А. захистив дисертаційну роботу на тему «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів технічних засобів для збирання стебел конопель» та здобув ступінь кандидата технічний наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». У 2015 році Примакову О.А. присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за тією ж спеціальністю. З 2014 року є завідуючим відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ІЛК НААН України. Робота Примакова О.А. включає маркетингові та економічні дослідження конопляної галузі, крім цього він займається пошуком нових споживачів продукції, вивченням потреб господарств у насінні та обробкою замовлень на відповідну наукову та виробничу продукцію. Проводить аналіз кон’юнктури легального ринку cannabisu та промислових конопель, складає аналітичні матеріали по різноманітним тематикам сучасного коноплярства, розробляє бізнес-плани та інвестиційні пропозиції щодо стоврення нових виробничих потужностей, приймає участь у організації та проведені наукових семінарів, круглих столів та виставок, займається викладацькою діяльністю. Працюючи у відділі НДПІВМІ, продовжує займатися науковими дослідженнями з питань технологій збирання луб’яних культур, є співвиконавцем тематичного плану у відділі інженерних досліджень. За час роботи у відділу НДПІВМІ Примаковим О.А. написано близько 25 науково-інформаційних публікацій у спеціалізованих виданнях.

Тіхосова Ганна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету. Тіхосова Г.А. працює над проблемами розробки ресурсозберігаючих технологій первинної переробки натуральних волокон та дослідженням впливу різних технологічних факторів на фізико-механічні властивості натуральних волокон, що цілком пов’язано з науковою тематикою кафедри. Останнім часом вона займається перспективним напрямком наукової роботи, а саме: розробкою технології первинної переробки соломи ненаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів. Протягом 2016 року приймала активну участь у сумісній з Інститутом лубяних культур НААН України (Глухів) науково-дослідній роботі з розроблення технології одеражння целюлози для банкнотного паперу зі стебел конопель. Тіхосова Г.А. є учасником багатьох українських та міжнародних наукових конференцій. У її творчому доробку понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 9 навчальних посібників та підручників (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальних посібника, які рекомендовані до видання Вченою радою ХНТУ, 4 монографії та 10 патентів. На даний час вона є керівником двох аспірантів і консультантом одного докторанта. Під керівництвом Ганни Анатолівни було захищено п’ять кандидатських дисертацій. Тіхосова Ганна Анатолівна є членом спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». Також вона є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості при департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації. За вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена Почесною Грамотою Кабміну України ( № 27292 від 18.08.2017 р.); за вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки була нагороджена Почесною Грамотою МН України ( № 134626); за плідну працю, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і наукових сферах та з нагоди Дня науки нагороджена Почесною Грамотою Херсонської ОДА ( № 166-ОС від 08.05.2013 р.) і чисельними грамотами ХНТУ.

Завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
З 1989 року по теперішній час – завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації. Спочатку кафедра мала назву «Первинної обробки луб’яних волокон», а у 2011 році – кафедра «Переробки, стандартизації та сертифікації сировини».
За час роботи у Херсонському національному технічному університеті під керівництвом Чурсіної Л.А. захищено 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. В Херсонському національному технічному університеті створена наукова школа з розробки інноваційних технологій з переробки льону-довгунця, льону олійного та технічних конопель. Чурсіною Л.А. у співавторстві зі здобувачами опубліковано більше ніж 350 наукових праць, ____ патентів. Визначні роботи опубліковані у провідних фахових виданнях України та у наукових ви данях, що входять науковометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ. Під керівництвом Чурсіної Л.А. розроблені інноваційні технології одержання конопляних волокон різного функціонального призначення.

 
  • Примаков Олег Аркадійович

  • Тіхосова Ганна Анатоліївна

  • Чурсіна Людмила Андріївна

  • Игнатюк Александр Леонидович

 

О нас

Площадка Hemp Consulting – лидер на конопляном рынке консалтинга (селекция, семеноводство, выращивание, переработка, выведение новых продуктов на внутренний и международные рынки, продажи сырья, а также готовых изделий).

Обладая 15-ти летним опытом участия в ключевых для рынка проектах и широким спектром оказываемых консультационных услуг, мы предлагаем нашим клиентам/партнерам лучшие на рынке условия сотрудничества.

На протяжении всего периода деятельности Hemp Consulting, команда специалистов высочайшей квалификации демонстрирует блестящие результаты в области оказания всего спектра аналитических/консалтинговых/маркетинговых услуг, связанных с функционированием, а также развитием современного рынка коноплеводства. Реализованные нами проекты в Украине, Казахстане, Литве, Российской Федерации говорят сами за себя.

Несомненным преимуществом Hemp Consulting является доскональное знание рынка, постоянно совершенствующиеся знания и практический опыт реализации десятков успешных проектов. Совершенное владение материалом гарантирует максимально качественный результат, экономическую обоснованность и успешность в реализации подготавливаемых нами проектов.

Наши партнеры – сельскохозяйственные производители, переработчики, представители различных рынков продаж сырья и готовой продукции, инвесторы – доверяют нам разработку и реализацию совместных проектов в сфере современного коноплеводства. Они уверены в том, что специалисты Hemp Consulting предоставят заинтересованной стороне максимально полную информацию, на основании которой будет определено эффективные решения, предоставлена возможность сопровождения и участия в успешной деятельности любого проекта, связанного с коноплеводством Украины либо зарубежных государств. Именно поэтому наши клиенты/партнеры не тратят ресурсы на непрофильные для себя направления деятельность, а доверяют профессионалам отрасли, работающим в рамках проекта Hemp Consulting.