Должность: заведующий отделом научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций Института лубяных культур (ИЛК) Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. С 2004 года и по настоящее время - сотрудник Института лубяных культур НААН Украины. В разное время работал на должностях младшего, научного и старшего научного сотрудника отделов механизации уборки и технологии переработки и механизации уборки, а с 2011 года в отделе научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций. За время работы в инженерных отделах стал соавтором 6 патентов на изобретения и соавтором более 30 научных статей по сбору и переработке лубяных культур. В марте 2011 года Примаков О.А. защитил диссертационную работу на тему «Обоснование технологического процесса и параметров технических средств для сбора стеблей конопли» и получил степень кандидата технических наук по специальности 05.05.11 «Машины и средства механизации сельскохозяйственного производства». В 2015 году Примакову А.А. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по той же специальности. С 2014 года является заведующим отдела научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций (НИВИСМИ) ИЛК НААН Украины. Работа Примакова О.А. включает маркетинговые и экономические исследования конопляной отрасли, кроме этого он занимается поиском новых потребителей продукции, изучением потребностей хозяйств в семенах и обработкой заказов на соответствующую научную и производственную продукцию. Проводит анализ конъюнктуры легального рынка cannabisа и промышленной конопли, составляет аналитические материалы по различным тематикам современного коноплеводства, разрабатывает бизнес-планы, а также инвестиционные предложения по созданию новых производственных мощностей, принимает участие в организации и проведении научных семинаров, круглых столов и выставок, занимается преподавательской деятельностью. Работая в отделе НИВИСМИ ИЛК НААН Украины, продолжает заниматься научными исследованиями по вопросам технологий сбора лубяных культур, является соисполнителем тематического плана в отделе инженерных изысканий. За время работы в отделе НИВИСМИ Примаковым О.А. написано около 25 научно-информационных публикаций в специализированных изданиях.

Тіхосова Ганна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету. Тіхосова Г.А. працює над проблемами розробки ресурсозберігаючих технологій первинної переробки натуральних волокон та дослідженням впливу різних технологічних факторів на фізико-механічні властивості натуральних волокон, що цілком пов’язано з науковою тематикою кафедри. Останнім часом вона займається перспективним напрямком наукової роботи, а саме: розробкою технології первинної переробки соломи ненаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів. Протягом 2016 року приймала активну участь у сумісній з Інститутом лубяних культур НААН України (Глухів) науково-дослідній роботі з розроблення технології одеражння целюлози для банкнотного паперу зі стебел конопель. Тіхосова Г.А. є учасником багатьох українських та міжнародних наукових конференцій. У її творчому доробку понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 9 навчальних посібників та підручників (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальних посібника, які рекомендовані до видання Вченою радою ХНТУ, 4 монографії та 10 патентів. На даний час вона є керівником двох аспірантів і консультантом одного докторанта. Під керівництвом Ганни Анатолівни було захищено п’ять кандидатських дисертацій. Тіхосова Ганна Анатолівна є членом спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». Також вона є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості при департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації. За вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена Почесною Грамотою Кабміну України ( № 27292 від 18.08.2017 р.); за вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки була нагороджена Почесною Грамотою МН України ( № 134626); за плідну працю, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і наукових сферах та з нагоди Дня науки нагороджена Почесною Грамотою Херсонської ОДА ( № 166-ОС від 08.05.2013 р.) і чисельними грамотами ХНТУ.

Завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
З 1989 року по теперішній час – завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації. Спочатку кафедра мала назву «Первинної обробки луб’яних волокон», а у 2011 році – кафедра «Переробки, стандартизації та сертифікації сировини».
За час роботи у Херсонському національному технічному університеті під керівництвом Чурсіної Л.А. захищено 6 докторських та 26 кандидатських дисертацій. В Херсонському національному технічному університеті створена наукова школа з розробки інноваційних технологій з переробки льону-довгунця, льону олійного та технічних конопель. Чурсіною Л.А. у співавторстві зі здобувачами опубліковано більше ніж 350 наукових праць, ____ патентів. Визначні роботи опубліковані у провідних фахових виданнях України та у наукових ви данях, що входять науковометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ. Під керівництвом Чурсіної Л.А. розроблені інноваційні технології одержання конопляних волокон різного функціонального призначення.

 
  • Примаков Олег Оркадійович

  • Тіхосова Ганна Анатоліївна

  • Чурсіна Людмила Андріївна

  • Игнатюк Александр Леонидович

 

О нас

Площадка Hemp Consulting – лидер на конопляном рынке консалтинга (селекция, семеноводство, выращивание, переработка, выведение новых продуктов на внутренний и международные рынки, продажи сырья, а также готовых изделий).

Обладая 15-ти летним опытом участия в ключевых для рынка проектах и широким спектром оказываемых консультационных услуг, мы предлагаем нашим клиентам/партнерам лучшие на рынке условия сотрудничества.

На протяжении всего периода деятельности Hemp Consulting, команда специалистов высочайшей квалификации демонстрирует блестящие результаты в области оказания всего спектра аналитических/консалтинговых/маркетинговых услуг, связанных с функционированием, а также развитием современного рынка коноплеводства. Реализованные нами проекты в Украине, Казахстане, Литве, Российской Федерации говорят сами за себя.

Несомненным преимуществом Hemp Consulting является доскональное знание рынка, постоянно совершенствующиеся знания и практический опыт реализации десятков успешных проектов. Совершенное владение материалом гарантирует максимально качественный результат, экономическую обоснованность и успешность в реализации подготавливаемых нами проектов.

Наши партнеры – сельскохозяйственные производители, переработчики, представители различных рынков продаж сырья и готовой продукции, инвесторы – доверяют нам разработку и реализацию совместных проектов в сфере современного коноплеводства. Они уверены в том, что специалисты Hemp Consulting предоставят заинтересованной стороне максимально полную информацию, на основании которой будет определено эффективные решения, предоставлена возможность сопровождения и участия в успешной деятельности любого проекта, связанного с коноплеводством Украины либо зарубежных государств. Именно поэтому наши клиенты/партнеры не тратят ресурсы на непрофильные для себя направления деятельность, а доверяют профессионалам отрасли, работающим в рамках проекта Hemp Consulting.